OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez

Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kuj.  

w związku ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 175 dc § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 52 ze zm. – dalej zwaną usp) i zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym RODO) informuje się, że:

 1. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe, oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne) są: Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kuj. w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej oraz Prezes Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kuj.  i Minister Sprawiedliwości w ramach realizowanych zadań (art. 175da usp).
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest - Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kuj.  (art. 175db usp)
 3. Dane teleadresowe Administratorów:
  1. Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kuj.  ul. Narutowicza 16, 87-700 Aleksandrów Kuj.,
  2. Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa.
 4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kuj., ul. Narutowicza 16, 87-700 Aleksandrów Kuj., pod adresem e-mail iod@aleksandrowkuj.sr.gov.pllub telefonicznie pod numerem 54 42 22 541.
  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowania sądowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. f i art. 10 RODO. Cel przetwarzania, podstawę prawną oraz okres przechowywania danych osobowych przedstawia poniższa tabela

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przechowywania danych

 

sprawowanie wymiaru sprawiedliwości

(dane osobowe biegłych sądowych, lekarzy sądowych, ławników, mediatorów, stron postępowania i innych uczestników, pełnomocników, tłumaczy)

-    Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych,

-    Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

-    Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,

-    Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

-    Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ,

-    Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

-    Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego ,

-    Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy ,

-    Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy ,

-    Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,

-    Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,

-    Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób,

-    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych,

-    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów,

-    Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym,

-    Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego,

-    Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych,

-    Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,

-    Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych.

Wymagany przez przepisy prawa:

- Ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia,

- Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych

 1. Pani/Pana dane osobowe gromadzone w ramach postępowań sądowych toczących się przed Sądem Rejonowym w Aleksandrowie Kuj. mogą być ujawniane wyłącznie upoważnionym organom lub instytucjom na mocy odrębnych przepisów.
 2. Może się również zdarzyć, że Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane do Państwa Trzeciego, ale tylko pod warunkiem, że zobowiązują nas do tego przepisy prawa, postanowienia sądu, bądź umowy międzynarodowe zezwalające na takie transfery. W przypadku braku przepisu, postanowienia sądu, bądź umowy międzynarodowej nie przekażemy tych danych bez Pani/Pana świadomej i dobrowolnej zgody.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, zgodnie z obwiązującymi przepisami.
 4. Ma Pani/Panprawo wniesienia skargido organu nadzorczego, którym jest Prezes Sądu Okręgowego weWłocławku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących przez Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kuj. w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest niezgodne z prawem. Do rozpatrywania skarg stosuje się odpowiednio przepisy działu I rozdział 5a – Tryb rozpatrywania skarg i wniosków - Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.).
  1. Dane teleadresowe organu nadzorczego: Prezes Sądu Okręgowego we Włocławku z siedzibą we Włocławku, ul. Wojska Polskiego 22, 87 – 800 Włocławek. Skargi i wnioski wnoszone na piśmie można wysłać pocztą lub złożyć bezpośrednio w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego we Włocławku albo w Sekretariacie Prezesa Sądu. Skargi i wnioski wnoszone w formie ustnej do protokołu, przyjmuje pracownik Sekretariatu Prezesa. Skargi i wnioski wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy składać na adres: sekretariat.prezesa@wloclawek.so.gov.pl. lub na elektroniczną Skrzynkę Podawczą Sądu Okręgowego we Włocławku w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pananie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 7. Pani/Pana dane osobowe pochodzą od Pani/Pana albo od odpowiednich organów, zgodnie z przepisami dotyczącymi prowadzonego postępowania sądowego. Zakres danych niezbędnych do załatwienia spraw, w których Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kuj.  jest organem właściwym, określony jest wprost lub wynika z przepisów prawa. Skutki odmowy podania danych określają przepisy prawa, a w szczególności odmowa podania danych może skutkować odmową wszczęcia postępowania lub załatwienia sprawy.
 8. Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kuj.  przetwarza dane w zaawansowanych technologicznie systemach informatycznych. W celu doskonalenia technologii przetwarzania danych, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa polegającego na zapewnieniu poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kuj.  korzysta ze wsparcia wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych świadczących usługi z zakresu IT.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez

Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kuj.

w zakresie nie związanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym RODO) informuje się, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kuj. reprezentowany przez Prezesa Sądu i Dyrektora Sądu Okręgowego we Włocławku wykonującego zadania dyrektora Sądu w Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kuj. oraz Minister Sprawiedliwości, każdy w zakresie przypisanych kompetencji i zadań określonych w Ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.).
 2. Dane teleadresowe Administratorów:
  1. Prezes Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kuj. ul. Narutowicza 16, 87-700 Aleksandrów Kuj. ,
  2. Dyrektor Sądu Okręgowego we Włocławku, ul. Wojska Polskiego 22, 87-800 Włocławek,
  3. Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kuj., ul. Narutowicza 16, 87-700 Aleksandrów Kuj., pod adresem e-mail iod@aleksandrowkuj.sr.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 54 42 22 541.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie nie związanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. f i art. 10 RODO. Cel przetwarzania, podstawę prawną oraz okres przechowywania danych osobowych przedstawia poniższa tabela:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przechowywania danych

Rekrutacja, zatrudnienie w sądzie (w tym mianowanie i powoływanie), świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych,

odbywanie stażu i praktyk studenckich oraz aplikacji sądowych

-        Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.  Prawo o ustroju sądów powszechnych,

-        Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ,

-        Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury,

-        Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r.  o praktykach absolwenckich,

-        Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ,

-        Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

-        Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych,

-        Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

-        Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich,

-        Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

-        Akty wykonawcze do ww. Ustaw,

-        Zgoda kandydata do pracy na dane wykraczające poza zakres danych wskazanych w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

-        Zgoda pracownika na przetwarzanie danych kontaktowych, które nie wynikają z zakresu danych wskazanych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

w zależności od celu przetwarzania:

-     dokumentacja pracownicza przez okres 50 lat, a w przypadku stosunków pracy nawiązanych po dniu 01.01.2019r – 10 lat.

-     dokumentacja dot. procesu rekrutacji/stażu/ praktyk/aplikacji – zgodnie z warunkami konkursów, przepisami prawa o zasobach archiwalnych i obowiązującą w Sądzie Instrukcją Kancelaryjną oraz Rzeczowym Wykazem Akt

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia oraz zabezpieczenie i ochrona interesów Sądu, urzędników i osób, których dane dotyczą (telefoniczne udzielanie informacji przez pracowników sądu)

-      art. 54 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych,

-      art. 22² Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

-      art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,

-      Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

-      § 9, § 97 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych

rejestracja rozmów, monitoring wizyjny – nie dłużej niż 3 miesiące od dnia nagrania – regulacje wewnętrzne

Rozpoznawanie skarg i wniosków dotyczących pracy sądu

-        Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych;

-        Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

-        Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Zgodnie z przepisami prawa o zasobach archiwalnych i obowiązującą w Sądzie Instrukcją Kancelaryjną oraz Rzeczowym Wykazem Akt

Udostępnianie informacji publicznej  (na wniosek)

-        Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

-        Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych;

-        Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Prowadzenie gospodarki finansowej przez Dyrektora Sądu Okręgowego

(dotyczy danych uczestników postępowania sądowego: stron, świadków, biegłych, mediatorów, ławników, lekarzy sąd., tłumaczy itp. a także danych osobowych pracowników, emerytowanych pracowników, sędziów w stanie spoczynku, osób uposażonych, członków PKZP, ubezpieczonych grupowo, praktykantów, zleceniobiorców, kontrahentów)

-        Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych;

-        Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego;

-        Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, kodeks postępowania karnego;

-        Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

-        Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

-        Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

-        Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;

-        Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;

-        Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

-        Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

-        Akty wykonawcze do ww. Ustaw.

Zgodnie z przepisami prawa o zasobach archiwalnych i obowiązującą w Sądzie Instrukcją Kancelaryjną oraz Rzeczowym Wykazem Akt - przez okres niezbędny do dochodzenia lub obrony roszczeń, który wynosi przeważnie 5 lat.

 

 1. Odbiorcą Państwa danych osobowychsą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub umów i zleceń zawartych z Sądem, takich jak (w zależności od celu): Ministerstwo Sprawiedliwości, jednostki sądownictwa powszechnego, upoważnione organy, firmy ubezpieczeniowe, instytucje rządowe, banki, jednostki medycyny pracy, instytucje i firmy szkoleniowe, firmy ochrony osób i mienia, inne firmy wykonujące zlecenia Sądu.
  1. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

-        dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,

-        prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,

-        prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,

-        prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania

-        prawo do przenoszenia danych - ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany.

-        prawo wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

-        prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Przedmiotowe prawa osób Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kuj. realizuje na wniosek lub żądanie osoby, której dane dotyczą. Wnioski lub żądania dotyczące realizacji ww. praw, za wyjątkiem prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawa do cofnięcia zgody, wymagają uzasadnienia. W celu uzyskania ogólnych informacji o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych, Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kuj. dopuszcza wszelkie powszechnie dostępne środki komunikacji, natomiast w sprawach, w których udzielenie informacji bądź zrealizowanie prawa osoby uzależnione jest od uprzedniego zweryfikowania jej tożsamości, zaleca się korzystanie ze środków komunikacji gwarantujących taką możliwość, tj.:

 • złożenie wniosku lub żądania w tradycyjnej formie pisemnej na dzienniku podawczym w siedzibie Sądu,
 • przesłanie wniosku lub żądania pocztą w tradycyjnej formie na adres siedziby Sądu,
 • przesłanie wniosku lub żądania mailem lub na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Sądu w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.
 1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących jest niezgodne z prawem.
 2. Dane teleadresowe organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 22, 00 – 193 Warszawa.
 3. Może się również zdarzyć, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane do Państwa Trzeciego, ale tylko pod warunkiem, że zobowiązują nas do tego przepisy prawa, postanowienia sądu, bądź umowy międzynarodowe zezwalające na takie transfery. W przypadku braku przepisu, postanowienia sądu, bądź umowy międzynarodowej nie przekażemy tych danych bez Pani/Pana świadomej i dobrowolnej zgody;
 4. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 5. Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kuj. przetwarza dane w zaawansowanych technologicznie systemach informatycznych. W celu doskonalenia technologii przetwarzania danych, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa polegającego na zapewnieniu poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kuj. korzysta ze wsparcia wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych świadczących usługi z zakresu IT.

Rejestr zmian dla: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim
Wytworzył:
Joanna Jakubiec-Radziszewska
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-04-05
Publikacja w dniu:
2019-04-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim
Wytworzył:
Joanna Jakubiec-Radziszewska
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-04-05
Publikacja w dniu:
2019-04-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim
Wytworzył:
Joanna Jakubiec-Radziszewska
Opublikował:
Joanna Jakubiec-Radziszewska
Dokument z dnia:
2018-08-06
Publikacja w dniu:
2018-08-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim
Wytworzył:
Joanna Jakubiec-Radziszewska
Opublikował:
Joanna Jakubiec-Radziszewska
Dokument z dnia:
2018-07-24
Publikacja w dniu:
2018-07-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim
Wytworzył:
Joanna Jakubiec-Radziszewska
Opublikował:
Joanna Jakubiec-Radziszewska
Dokument z dnia:
2018-07-24
Publikacja w dniu:
2018-07-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim
Wytworzył:
Joanna Jakubiec-Radziszewska
Opublikował:
Łukasz Kuliński
Dokument z dnia:
2018-05-30
Publikacja w dniu:
2018-05-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Kuliński
Dokument z dnia:
2018-05-30
Publikacja w dniu:
2018-05-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Kuliński
Dokument z dnia:
2018-05-30
Publikacja w dniu:
2018-05-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Kuliński
Dokument z dnia:
2018-05-30
Publikacja w dniu:
2018-05-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim
Wytworzył:
Joanna Jakubiec-Radziszewska
Opublikował:
Łukasz Kuliński
Dokument z dnia:
2018-05-30
Publikacja w dniu:
2018-05-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim
Wytworzył:
Joanna Jakubiec-Radziszewska
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-05-30
Publikacja w dniu:
2018-05-30
Opis zmiany:
b/d